IS FARSUS – SEGUNDU MOVIMENTU

S'Acuntenta Disijus - Associazione Culturale Teatrale
Associazione Culturale Teatrale – S’Acuntenta Disijus

Cumèdia in Limba… “de sa vida nosta”
Scritta e dirìgia de DARIU SERRA

SEGUNDU MOVIMENTU

PERSONAGGI: Bisentica, Pepi, Bisenteddu, Pepina, Efisia, Maria, Romanu, amici di Carmelina.
LUCI: soffuse, come nelle case d’altri tempi.
MUSICA: rumori tipici della casa e di auto che passano nella strada.

ALL’APERTURA DEL SIPARIO LA SCENA È LA MEDESIMA DEL I ATTO

SI OBERRIT SA TELA

PEPI (li imita)
Gei fiant un’ora: “Ciii, Ceee.. Ci, Ce…” Dus canarinus…
Innoi funt Ci e Ce e in domu sua bup, bap, bum, bum, bam… si boccint a cropus!!

ENTRA EFISIA AMICA DI CARMELINA

EFISIA (entra senza bussare né salutare)
E Carmelina?

PEPINA
It’est non si salurat?

EFISIA (scontrosa)
E… bonanotti!

PEPINA
Certu, po bosatrus est dogna noti bona. Gei ses pigaus beni!

EFISIA
(tra sé) Non mi seghis….
(rivolta a Bisentica) E Carmelina?

BISENTICA
Carmelina? Carmelina est in s’appusentu suu. Est maladia fraca.

BISENTICA
Efisinedda, in domu totu beni?

EFISIA (scontrosa)
Eia…

BISENTICA
Allichiriu su logu?

EFISIA
E… de candu… tanti seu in peis un’ora… (va nella camera di Carmelina)

BISENTICA
Ma… ti bolemu pregontai de…. (Efisia non l’ascolta…)
PEPINA
Tanti est pagu scurregia!
Ma tui fai brintai genti aici?

BISENTICA
Ma ita ses narendi?
Bastat a nai ca est amiga de Carmelina… Castia, a Efisinedda non c’est de dinai nudda.
Cussa picciocchedda ballit a pesu de oru!!
Tui ses tirriosa de is fillus allenus… est po cussu chi chistionas aici.
(cambia discorso) E su Romanu?

PEPINA
Depit essit a monti…

BISENTICA
Ma chi dd’hant biu calendi conca a munucipiu…

PEPINA
Bolit nai ca est andau a pustis chi est calau de monti….

BISENTICA
Ma pilloni non d’hat portau.

PEPINA
D’hapu a sciri deu. Ita fait Romanu… seu avatu su!

BISENTICA
Gei ddu sciu deu… spassillat… Su sceriffu… friscu che rosa…
Ci arranca cosa meda in munucipiu… Gei non d’ arruit su sindigu…
Est sempri. “Oggi non fa, domani fa cardo, li uccelli non ci sono… Ci penso io” Ma cali ci penso io…
Andat candu is aterus dd’hant cassau totu…. Nd’hat portai cras!

PEPINA
Tui dd’hat tenit sempri cun issu… Ma ita t’hat fatu?

BISENTICA
Non fait nudda, spassillat… andendi e torrendi, parit unu dirigibili atomicu.
Candu ogni minutu segundu ddu biu innoi… It’est a tui e a fillus stus si donant a papai is spassillus?

PEPINA
In custa dies chi non ddi donant nudda in Comunu, Romanu hat nau ca fait su scioperu de su famini.
E ddu conosceus ca su chi narat fait e!

PEPI
Cussu, po is spassillus, su famini ddu fait fai a bosatrus! Senze bisongiu de scioperu!

BISENTICA
E a Bisenteddu poita non dd’has mandau a scola?

PEPINA
Dogna amengianu unu muntoni de storias, e ca non bolit andai e totu.
Ti d’has regordas nosu de pitichedas? Fait aici!
Ma, issu ricuperat in tre cuatr’otu… Bisenteddu, po su studiu tenit una conca…

BISENTICA
Conca… chi de conca non assimbillit a calincunu giai matucheddu!
Chi Ponzieddu hat agatau unu crodroineddu… portamindeddu!

PEPINA
Ma chi ti dd’hat nau… ca est a circai codroinu?

BISENTICA
Pobiddu tu!
PEPI
Gei sunt pagu biseris… Biseris po cussa de razza de genti est pagu.
Funt totus impastaus a faulas!

PEPINA
Ma chi est croccau… Depiat andai cun Barabba, ma non est andau, poita teniat sonnu.

BISENTICA
Mischineddu… fiat totu sa noti mollendi trigu… Bellu zicchedd’ ‘e brodu!

PEPINA(cambia discorso)
Eriseru finzas a tant’oras de a noti… Barabba bolau in piazzetta, drogau perdiu.
Ci dd’hant depiu accumpangiai a macchina. Gei fiat fradocu!

BISENTICA
Ponziu it’est furriau chizzi?

PEPI
Immoi dd’agatat su babballòti. Dogna stampu su babballòtti su!

PEPINA
In custu periudu est furriendi chizzi, is otu, massimu massimu, is noi.

BISENTICA
Inzandus Barabba in prazzetta fiat solu?

PEPINA
… Solu, immoi solu, cun is amigus!

BISENTICA
It’est Ponziu non est prus amigu su!

PEPI
Capitau hiat, eriser’ ‘e noti, totus furriaus chizzi! Inzandus P.B. chini sunt?

PEPINA
Boh, non ddu sciu! Ma Ponziu est furriau chizzi!

BISENTICA
E a tui chi ti dd’hat trodiau, su fillu de Sisinnu ca fiat bolau in piazzetta?

PEPINA
Mi dd’hat nau chi dd’hat biu!

BISENTICA
E chini dd’hat biu… in piazzetta non c’est mancu luxi…

PEPINA
Fiant castiendi a candela!

BISENTICA
Dd’hat biu chini ci fiat. Tanti fiant dus!

PEPINA
Ita bolis nai ca ci fiat Ponziu puru?
Tanti funt pagus ghetteris…ndi nanta pagu farsidaris po nosu e po Ponziu…. Sunt peus de Giuda!
No, no…procremas aici non mi ndi donat. La…ti ddu giuru: chi non bia prus a babbu!

PEPI
No, non giurist in pizzus de babbu tuu, giura de non biri prus a maridu tu, su Romanu:
“Ci penso io… devo andare a monte” Monte ? Ma cali monti a spassillai…

PEPINA
A tui is trodius, ti ddu su narat su tremiti… Sisinnu, e tanti di praxit pagu a riportai…
però is cosas de su fillisceddu Barabeddu, dda sas cuat.

BISENTICA
Mi parit ca funt manighedda e manigoni… Grazias a Deus si sunt agataus…
Capitau, eriseru totus furriaus chizzi… ma castia… cumbinau hiat… Bellus pinzellus!
Inzandus cussus in su giornali agataus furendi cun su nomini e sangunau P.B. chi funt?
La ca torrat, poita fillisceddu tuu, Ponzieddu de sangunau fait Boscoleddu, e Barabeddu fait Pilloncheddu…
Chini hant essi, issus…

PEPI
Bosculeddus? Ma aundi ddu sas bius is bosculeddus… Est pitica sa passada de cimentadura!

PEPINA
Non ddu sciu chini funt… Ma Ponziu est furriaus chizzi!
Hat essi Pilloncu Barabba su fillu de goppai Sisinnu?

PEPI
Castia aundi c’est s’unu, c’est s’ateru. Solus non andant mancu a pisciai!

BISENTEDDU
Ziu ita bolit nai biseris?

PEPI
Ita bolit nai biseris? Faulanciu, faulanciu comenti e babbu tuu: “Ci penso io… ” Cussu pensat a spassilai!
Tocca bai Bisenteddu… bai e non seghis!

SCENA: da fuori si sentono urla di disperazione… è successo qualcosa.
Bisentica e Pepina si affacciano, sentono i lamenti di MARIA ,venditrice ambulante di funghi e…
Due giovani l’hanno menata e rubata i funghi che stava vendendo, l’incasso e la catenina d’oro.
Chi sarà i colpevoli? Li descrive, ma non li ha riconosciuti….
La consolano, le danno dell’acqua… appena sta meglio esce.

PEPI (va verso la porta e…)
Dd’hapu nau deu ca ndi papemis de codroinu…

MARIA
Sa zia… sa zia… non c’est nisciunus?

BISENTICA (la fa accomodare, le dà dell’acqua)
Bei filla mia, ita t’est sussediu?

MARIA
Femu, innoi adoru bendendi codroinu, si sunt accostaus dus piccioccheddus…
hant pregontau is prezzus de su codroiniu… e totu a una borta… m’hant carrascau…

BISENTICA
Ta genti chi esistit!

MARIA
Mi ndi hant furau su codroinu, sa catenella de oru… M’hant spintu e ci seu arrùta.
E cussus dus, si sunt scappaus a curri.

PEPINA (timorosa)
It’est ddu s’has connotus?

MARIA
Seu strangia, innoi non connosciu a nemus.

BISENTICA
Bellus personaggius, non c’est de nai nudda!
Ma ddu su sciri riconosci?

MARIA
Chi ddu su biu, sissì!
Unu fiat piluru… ma piluru…

PEPINA
La… scimmia de Tarzan!

BISENTICA
Manighedda e manigoni….

PEPINA
Pongat a menti a mei: lessit a perdi, potanti su codroinu est pèrdiu…
Ddu scriri comenti est sa genti!

BISENTICA
No, Pepina… Lassa fait a mei.
Ascurtit sa zia, fazzat aici: bandit a caserma, ddu su denuncit…
aici liberaus cussa prazzetta po unu bellu pagu! E seus a meno due!

ESCE Maria.
PEPI
Heis cumprendiu? Chini funt is marxaneddus chi nanta ca funt sempri dromius? P. B!!

PEPINA
Fiat abarrada in domu sua, e non ddi fiat sussediu nudda!

BISENTICA
Mischina chi fiat bendendi codroinu, bolit nai ca ddi fait bisongiu.

PEPINA
Mandat a su maridu a traballai… gei hat essi bellu mandroni!
Poi… ascurta non est mancu de innoi, bisi ca sa prossima borta s’abarrat in bidda sua!

BISENTICA
Tui sceti tenis maridu traballanti…traballanti po is spassillus: “Ci pensi io…”
Ita ndi scis de su maridu?

PEPINA
Ma non mi seghis… Contamì de Sisinnu e sa mulleri…

BISENTICA
Sisinnu e Rosa… est pitica sa bantaxeria!!
Fiant de chizzi mannu innoi… ma non di tenit cos’ ‘e fait in domu sua?
Sa domu de issus parit unu zoo, tenint e lupus, tostoinus, iguanas…Gei dd’hat tenni fradocu su logu…
Non ci hat essi mancu fragu bellu! Su pudèscori!
Candu brintas, tenint su mobilettu cun is telefoninus, su de issu cun s’etichetta Ce,Ce, Ce
e su de sa mulleri scrimpra, cun s’etichetta Ci, Ci, Ci.
Poi c’est una vasca, meda prus lada de custa mesa, ma prena, prena de piscis rubius.
Ma sunt bonus a papai is piscis rubius?

PEPINA
Ma ita ses narendi? Sunt po bellesa!

BISENTICA
Chi sunt po bellesa ita ndi faint? Non Tenint acua po si sciacuai e tenint acua po is piscis? Boh!
Non tenint scardabagniu, non tenint lavatrici…
Candu naras ca timint a si sezzit in su vasu, poita est movi movi… parit una barca in mari…
La che est legiu a timi a si sezzit a cagai…
Sisinnu hat nau: (lo imita) “Nci ho invitato mia sorella a venire un paglio di giorni a casa”
Ma una femina anziana, chi pesat una tonnellada e lada a dus tantis de custa porta…
aundi dda crocant… in su letti cun is brochetus…Dd’hat a bolit dus brochettus
ovveru dda faint sezzi in su vasu dondola dondola…Hat a parri una balena!

PEPINA
Ma depiant essi a unu trettu aici? Goppai tirat bona mesada… tredicesimu, e cuatordicesimu…
e ca pensant sceti a sazai… Mi parit de ddu su biri: tanti ingurtint pagu!
Immoi est seziu e a cussa scrimpra de sa mulleri ddi narat: (lo imita)
“Rosa portami i funghi ripieni che ho finito la pasta con le arselle… l’aragosta pronta è”
Po issus Pasca e dogna 27! Poi totu su mesi cuaresima!
Su dinai mancu pigau giai est pensendi a su telefoninu a Barabba.
La ca non seus mancu nosu a unu tretu aici e Romanu, est chen’ ‘e traballu.

BISENTICA
Ma su cingularu, no unu ma dus, ddus teneis bosatru puru…

PEPI
Oramai, funt coment’ ‘e is murandas, ddu sus tenint giai totus!
In cussa domu is telefoninus ddu su tenint finzas is piscis rubius!

PEPINA
Gei ddu scis ca a Romanu ddi serbit po traballu…

BISENTICA
Est pensendi giai de immoi coment’ ‘e spedriziai su tredicesimu.. su dililin a Barabba… ddi urgit meda…
po ddi si segai sa conca ca tenit famini… ovveru po ddu zerriai candu est bolau in prazzetta…
Dd’hapu nau: “Sisinnu non si ddu compriri cussa cosa a su fillu… poita no pigat su vasu nou,
de aici candu si sezzit po fait de acuas ovveru atera cosa, dda fait tranquillu…e non dondola dondola!”

PEPINA
Certu ca su telefoniu ddi urgit a Barabeddu… po si fait a biri in prazetta.

BISENTICA
(imitando Sisinnu) “Nci devo comprare lo scutor a Barabba” Po andai prus a lestru a prazetta.
Dd’hapu nau: “Poita non si poneis s’acua e scardabagniu… Coment’ ‘e heis a fait senza”
Ma custus si sciacuant?
Lasseus a perdi a Rosa ca parit Calimero… de su nieddori de is surras chi donat su fillisceddu gioiosu…
Barabeddu, chi sticch’e gorteddu ddi dongant!
Ma Sisinnu… Candu naras ca m’hat basau po mi saludai, fiat allupendimi de su pudèsciori!
Est toccau allestru andai in banniu e a mi ghettai totu Cocolinu…
Puzzi, puzzi! Su pudèscori!
No fait non sceti a dda accostai acanta… ma mancu a ddu castiai.
Legisceddu est… parit cussu chi tenit coixedda gioghendi! Chi ddu spagazziri Maomettu!

PEPINA
Mancu nosu seus aici, ca non teneus s’acua.

BISENTICA
Candu naras ca dominigu Spiligamba est andara cun su pipiu.
Su pipiu gioghendi hat toccau is pilus a Sisinnu, poi s’est postu is maniteddas in bucca…
A su pipiu fiant accanta de ddu ricoverai po intossicazioni.
Boh! Ita bolis nai? Ca non si sciacuant! Ma castiaddu est abisura de sordigosu!
GATTO CHE MIAGOLA: Istu… gei ses un ora!

PEPINA
Hat a tenni famini!

BISENTICA
Tanti sazzat pagu! Lassaddu est puniu… aici imparat a non ladronai…

PEPINA
Sisinnu e sa mulleri? Mancu ghetteris… candu andat Ponziu, ddu squadrat de conca a peis…
Ita chi si allichiriant su logu…
Ca de domu sua s’intendit unu fragu de medrona chi non si sciacuada is sruecus. Puzzi… puzzi!

BISENTICA
Sisinnu? Coment’ ‘e de bisura e de operas: Ita hat nai cussu…Ita est de ponni in calendariu!
Su babbu de Sisinnu fiat pessimu, Sisinnu, peus de su babbu e de su fillu, scimmia de Tarzan,
non ddi nau nienti!
PEPINA
Ponzio est passau a domu sua po zerriai a Barabba, e issu fiat contendi sa trauda… e ha nau:
“Lo vorreste, lo vorreste lo stipendio così?” Bellus fueddus ah!

BISENTICA
Conch’e sazzalùga! Tanti est pagu bantaxeri…Ndi tenit pagu de palla!
Mancu non ddi tengat dopu tres dies.
Candu est a primiziu de mesi ddu intendis: (lo imita) “Me li presta centomila fino al ventisette.
Signora Bisentica me lo presta un pacco di zrucchero e un barattolo di oglio…
Me lo compra uno bassino”
Misia, misia de issu, me lo compra uno bassino… In cussa domu sceti su pisciaiolu ci mancat!!

PEPINA
Gei funt fradocus! Ma depiant hat essi a unu puntu aici!

BISENTICA
Comenti hant essi fatu a ponni unu nomini comente… Barabba!

PEPI
Eh!… Est coment’ ‘e…Barabba e is centus ladronis.
Aici non bogant a faulancia sa storia!

PEPINA
Comenti has fatu tui a ponni a fillu tuu Stanislau!
E poi… su nomini est modernu, est de unu chi bessidi in sa televisioni, e cantat canzonis chi nisciunus ndi cumpredit nudda.

BISENTICA
Ma… Barabba non fiat su nomini de unu grandu ladroni? Gei ndi portant bribillius in conca!
Ita chi ddi hant postu unu nomini de calincunu santu, ita naras ca dd’hiant inzzetàra?

PEPI
Invecias Ponziu est un grandu nomini de santu. “Ecce homo” Hat nau Ponziu e hat mortu a Gesùs!

BISENTICA
A su fradili totu su beni chi dd’hat fatu…dd’est mortu sa mulleri e non c’est mancu passau…
Est andat a donai is condoglianzas a s’amigu, poita ddi funt mortus is picionis: (lo imita)
“Poverini erano affezionati ai piccioni” Incapas est andau a sazzai…Ci creit pagu in sa brenti!

PEPINA
E a innoi Barabba non abitat?

PEPI
Barabba andat aundi c’est Ponziu… Funt amigus de meda tempu! Aria!
Innoi non seus in sa jungla… non ci nd’est irguanas

BISENTICA
Po discapitu non ci funt mancu matas…e scimmia de Tarzan non porit sartai….e bolai
A s’aliga ci ddu bolint!

ENTRANO GLI AMICI DI CARMELINA: abiti appariscenti, capelli a spazzola colorati.

AMICI (vanno verso la camera)
E Carmelina?

BISENTICA
Est in sa posentu suu cun Efisina.

PEPINA
E custus? Ita ci faint innoi?

BISENTICA
Funt amigus de Efisinedda…

PEPINA
La ca hant circau a Carmelina, non a Efisina?

BISENTICA
Benint poita scint ca issa est innoi…
Ma la ca sunt bravus piccioccus… unu mi parit ca est fillu de ziu Badori…
e s’ateru… non dd’hapu connotu.

PEPINA (disapprova)
Gei ddu su connosciu deu… Mellus chi mi citta!
Tocca ca mi ci passu….ca est giai ora de ndi pigai is pipius de is scola.

BISENTICA
A prandi ita depis fait?

PEPINA (triste)
Boh! Non tengu nudda! Romanu custa cida, non de bessiu mancu una giorronada.

BISENTICA
Bai, oberri su sportelleddu, piga una pariga de pelatis e dus paccus de pasta.
(Pepina li prende)

ROMANU (RIENTRA, saluta e… categorico rivolto alla moglie)
Io vado a prendere i bambini, tu prepara il pranzo…

PEPI
Unu sceriffu! Ddi praxit pagu a cumandai…
PEPINA (saluta ed ESCE)
Immoi andu…Bisenteddu abarras innoi a prandi?

ROMANU (categorico)
Sì, rimani in qui così ci fai compagnia agli zii…

BISENTEDDU
Zia, pozzu abarrai?

BISENTICA
Eia, abarra, aici s’agiudas.

BISENTEDDU
Zia, andu a cambiai s’acua a is puddas?

BISENTICA
Bai… piga su bandoni, preniddu de acua… bolanci s’acua bruta… Castia chi tenint cosa de papai…..
PEPI
Bisenteddu, casta a Chicca, la pudda che non biccat…

ROMANU (squilla il telefonino)
Pronto? … Sì….Cosa? …No, oggi non posso. …Immoi est trigadiu… sto andando a prendere i bambini…
…Ci sentiamo domani? …E ci penso io domani…sono in forma… Va bene! …Sì, ciao!

BISENTICA
It’est po traballu?

ROMANU
Sì, est uno chi segat sa conca po una parigas de giorronadas… Non fait, non ho tempo…

BISENTICA
Poita, ita tenis de fait?

ROMANU
E… sto arziando a… Ieri non sono andato. Ma cras mi taccat.

PEPI
Eiah! Portat is dentis totus sudaus….

BISENTICA
Romanu torras a merì, po allui su fogu… est cumenzendi a fait frischettu.

ROMANU
Sì, già torno… Ci penso io a fare i fuoco…
Immoi est trigadiu, vado a prendere i bambini. (saluta ed ESCE)

PEPI
Chi abetaus a issu po allui su fogu, s’agatant congelaus che palarias!
CARMELINA, Efisia e gli amici ENTRANO ALLEGRAMENTE IN CUCINA

BISENTICA
E immoi ca est giai ora de prandi aundi seis direttus?

CARMELINA (fuggitiva e scocciata)
In giru!

BISENTICA (irata)
Carmelina, non trighis ca seus po prandi!!

CARMELINA (irascibile)
E… non… non seu mancu bessia giai seghendi…. (ESCONO)

BISENTICA (rassegnata ma ironica)
Stanislau, pesarindi… ca est ora de prandi… abarrai tranquillus ca po si preni su scraxu est puntuali!
Oie puru hant traballau…Grazias a Deus!
Stanislau pessimu… De Carmelina non ndi nau nienti….
Deus non m’hat donau dus gioiellus , ma dus diamantis de fillus…
Dus diamantis chi non ddu su spagat dinai!
(rivolta al pubblico) Chi ddu su boleis, si ddu su regallu!!!
GATTO CHE MIAGOLA: Istu… gei ses un ora! Potanti oie non papas. Aici imparas a ti tupai!

SI SERRAT SA TELA

FINI

IS FARSUS

Cumèdia in Limba… de sa vida nosta

Scritta e dirìgia de DARIU SERRA


SCENOGRAFIA
Interno di una casa, arredato anche con il televisore. Pelati, pasta…

COSTUMI

PEPI: classico abito dei signori anziani in Sardegna (come vestono i nonni)
ROMANU: jeans, maglia molto colorata, scarpe da tennis, occhiali da sole, marsupio e telefonino.
BISENTEDDU: abiti come i bambini dei tempi nostri, ma che suscitino simpatia.
SISINNU: camicia, giacca, pantaloni devono avere colori molto vivaci e fuori moda.
Telefonino, borsello e telefonino. I Personaggi di Sisinnu e di Rosa devono essere molto “grezzi” per suscitare il sorriso del pubblico.
BISENTICA: un vestito grigio o blu unico (tipo un camicione); scarpe pantofole o ciabatte, fazzoletto variopinto per la testa.
MARIA: abiti da venditore ambulante: camicione, gonna…
ROSA: gonna e camicia variopinta e allegra grezza e fuori moda. Borsetta.
PEPINA: pantacalze vivaci, molto consumate e un camicione largo alla pre mamma.
CARMELINA: vestiti da ragazza sex da discoteca…
EFISIA: abiti simili a quelli di Carmelina.
AMICI: abiti da discoteca, capelli colorati, occhiali colorati.

*CORPO DI BALLO:
(esegue un ballo simpatico e allegro ogni qualvolta agli ospiti squilli il telefonino)

gonna, pantacalze… vivaci e colorati.
Capelli gelatinosi con ciocche colorate: rosse, gialle viola….
Telefonino dovrebbero averlo tutti.
Borsetta, borsello, marsupio, alternati secondo il personaggio che il corpo di ballo vuole rappresentare.

IS FARSUS – PRIMU MOVIMENTU

Immagini collegate: